حد تانژانت نمایی

با تغییر متغیر tanx = u+1  داریم

       (tan2x = 2.tanx /(1 - tan2x) = -2(u+1)/u(u+2

اما این کسر را به صورت ضرب دو

کسر  (tan2x= 1/u* -2(u+1)/(u+2 می نویسیم.

حد  u+1)1/u) برابر e است.

و حد e به توان 2(u+1)/(u+2) و یا همان حد کل برابر است با

                                                               A = e-1 = 1/e

/ 0 نظر / 8 بازدید