تابع فرد - تابع معکوس

نکته 1 : تابع فرد نسبت به مبدا مختصات متقارن است زیرا (f(-x)= - f(x

نکته 2 : تابع معکوس پذیر است به معنای این است که تابع یک به یک است.

نکته 3 : معکوس تابع f قرینه تابع نسبت به نیمساز ربع اول و سوم است.

بنابراین نمودار تابع f -1 نیز نسبت به مبدا مختصات متقارن است.

/ 0 نظر / 52 بازدید