باقیمانده تقسیم چند جمله ای

اگر (Q(x را خارج قسمت و ax+b را باقیمانده فرض کنیم قانون تقسیم را به این شکل می نویسیم

                                                    p(x) = Q(x).(x2+3x)+ax+b

توضیح : مقسوم علیه درجه دو است بنابراین باقیمانده حداکثر درجه یک خواهد بود.

معادله تقسیم به ازای x = 0 (یکی از ریشه های x2+3x) برابر است با

                                                        p(0) = 7 = b  --> b = 7

معادله تقسیم به ازای x = - 3 (یکی دیگر از ریشه های x2+3x) برابر است با

                         p(-3) = 1 = - 3a+b  --> - 3a = - 6  --> a = 2

بنابراین باقیمانده برابر است با
                                                                        R(x) = 2x+7

/ 0 نظر / 10 بازدید