مماس مشترک دو دایره

ابتدا در دایره دوم وتری به طول 6 رسم می کنیم.

از مرکز دایره خطی به وسط این وتر و خط دیگری به یکی از دو سر وتر رسم می کنیم.

در مثلث قائم الزاویه ایجاد شده دیده می شود که فاصله این وتر از مرکز دایره 4 است.

بنابراین دایره ای به مرکز همان مرکز دایره دوم و به شعاع 4 و به نام دایره C3 مکان هندسی نقاطی است که مماس بر آن در داخل دایره C2 وتری به طول 6 می سازد.

در نتیجه مسئله تبدیل می شود به رسم مماس مشترک بین دو دایره متخارج C1 و C3 که دارای چهار جواب است.

/ 0 نظر / 32 بازدید