محیط یا مساحت دایره

راه حل اول
محیط دایره اول برابر r پی2 یعنی  (2 + 0.01)پی2  است.

محیط دایره دوم برابر (2 + 0.02)پی2    و  به  همین ترتیب محیط دایره n ام برابر      (2 + 0.01n)پی2  می باشد.

از طرف دیگر محیط دایره آخر برابر (20 + 0.01)پی2  نیز است.

بنابراین با مساوی قرار دادن این دو رابطه تعداد دوایر یعنی n = 1800 به دست می آید.

بنابراین طول کل حلقه فیلم برابر است با


       (2 + 18)پی2 + ... + (2 + 0.02)پی2 + (2 + 0.01)پی2 = P

با تقسیم P بر 2.2 تعداد تصاویر به دست می آید.

راه حل دوم

اما راه حل هوشمندانه تر آن است که کل حلقه فیلم را به صورت یک مستطیل با عرض 0.01 و با طول P فرض کنیم.

بنابراین مساحت این مستطیل با مساحت فضای بین دو دایره به شعاعهای 2 و 20 سانتیمتر برابر است.

مساحت دایره کوچک 12.56 و مساحت دایره بزرگ 1256 سانتیمترمربع  و مساحت فضای بین این دو دایره متحدالمرکز تقریبا" 1244 است که با تقسیم این عدد بر 0.01 طول حلقه برابر با 124400 سانتیمتر به دست آمده و با تقسیم این عدد بر 2.2 تعداد تصاویر تقریبا" برابر با 56545 به دست می آید.

/ 0 نظر / 22 بازدید