تصاعد عددی

نکته : S5 مجموع 5 جمله اول و S4 مجموع 4 جمله اول است.

بناراین از تفاضل این دو جمله پنجم تصاعد حاصل می شود.

                                                  a5= S5 - S4 = 60 - 54 =6

نکته دوم : در هر تصاعد حسابی مجموع n جمله برابر

با (Sn=(n/2)(a1+an است.

ر                                     c      60=(5/2)(a1+6)  -->  a1=18

نکته سوم : در هر تصاعد حسابی جمله n ام برابر an=a1+(n-1)d است.

 ر                                           c       6 = 18+4d  -->  d= -3

/ 0 نظر / 6 بازدید