مشتق پذیری و پیوستگی

نکته :اولا" تابع در نقطه مفروض وقتی مشتق پذیر است که پیوسته باشد.
بنابراین باید دومقدار 2x + 1 و  ax2 + b  در x = 1 برابر باشند :

                         ax2 + b = 2x + 1   --->   a + b = 2 + 1 = 3

نکته :ثانیا" باید مشتق چپ و راست در این نقطه برابر باشند :

                                    2ax = 2   --->   2a = 2   --->   a = 1

و در نتیجه                                                                   b = 2

/ 0 نظر / 4 بازدید