دنباله همگرا

واضح است که دنباله فوق کوچکتر از دنباله زیر است

                                                   bn = ½ + 1/22 + … + 1/2n

اما این دنباله یک سری هندسی با جمله اول  a1 = ½ و قدر نسبت  q = ½ است.

بنابراین

                                    Lim bn = a1/(1-q) = (1/2)/(1-1/2) = 1

بنابراین دنباله an نیز به عدد 1 همگراست.

/ 0 نظر / 3 بازدید