رسم نمودار تابع قدر مطلق ضمنی

چهار ربع صفحه مختصات را در نظر می گیریم  و معادل تابع را در هر قسمت می یابیم :


در ربع اول x و y هردو مثبت هستند.

بنابراین     x/x = y/y  و یا  1 = 1  یعنی تمام نقاطی که در ربع اول واقعند در این تابع صدق می کنند.

در ربع دوم  x منفی و y مثبت است.

بنابراین     x/x = y/y -  و یا  1 = 1 -  یعنی هیچیک از نقاط این ناحیه در تابع صدق نمی کند.

به همین ترتیب دیده می شود که تمامی نقاط ربع سوم در تابع صدق کرده و هیچیک از نقاط ربع چهارم در تابع صدق نمی کنند.

بنابراین نمودار تابع عبارت است از تمامی نقاط ربع اول و سوم صفحه مختصات.

/ 0 نظر / 84 بازدید