مشتق توابع قدر مطلقی

نکته :همانطور که قبلا" گفته شد مشتق تابع |y=|u برابر است با :

                                                                        y ' = u '.|u| / u

بنابراین  مشتق تابع |y=|x  برابر  y ' = |x| / x  و مشتق مورد سوال برابر است با :


                                     |y ' = 1.|x| + x.|x| / x = |x|+|x|= 2|x

/ 0 نظر / 119 بازدید