احتمال

از آنجاییکه تعداد مردان و زنان برابر فرض شده است بنابراین نسبت 5 به 100 مردان را به نسبت 500 به 10000 تبدیل می کنیم.

بنابراین نسبت مردان کوررنگ به زنان کوررنگ برابر 500 به 25 شده و احتمال مورد نظر برابر 500 به 525 ویا به صورت ساده تربرابر کسر 21 / 20  خواهد شد.

/ 0 نظر / 6 بازدید