ریشه های معادله درجه دوم

نکته : تفاضل ریشه ها برابر  root(b2- 4ac)/a  و حاصلضرب ریشه ها برابر c/a است. (چرا؟)

بنابراین :

                   root(b2- 4ac)/a +c/a= 0 --> root(b2- 4ac)+c= 0

و یا                                                          r00t(b2- 4ac)= - c  

در نتیجه ریشه معادله برابر است با:
                                 x=(- b+- root(b2- 4ac))/2a=(-b+- c)/2a

بنابراین یکی از ریشه ها برابر  c - b)/2a ) است.

/ 0 نظر / 126 بازدید