انتگرال تانژانت

کافیست ابتدا معادل تانژانت را بر حسب سینوس و کسینوس بنویسید.

                                                                       c$ sinx.dx/cosx

و سپس با تغییر متغیر  u = cosx داریم  du = - sinxdx

بنابراین انتگرال فوق تبدیل می شود به

                                     c - $ du/u = - Ln|u| + c = - Ln|cosx| + c

/ 0 نظر / 36 بازدید