بخش پذیری اعداد

عدد مورد نظر مضرب 11 بوده  m=11k و مربع آن  m2= 121k2 است.

عدد مربع مورد نظر بر 315 = 5*7*9 بخش پذیر است

یعنی   '11.11k2 = 5*7*32*k

بنابراین کمترین مقدار k2 برابر 52*72*32 و کمترین مقدار k برابر 5*7*3=105 است.

بنابراین عدد مورد نظر برابر m=11*105=1155 است.

و مجموع ارقام آن 12 است.

/ 0 نظر / 13 بازدید