معادله هذلولی

نکته : معادله استاندارد مجانبهای هذلولی عبارت است از

                                                        x - x0)/a = +-(y - y0)/b)

بنابراین ابتدا این دو مجانب را به حالت استاندارد تبدیل می کنیم

                                                                x -1)/2 = +- y/1 )

بنابراین نقطه (S(1,0 مرکز هذلولی و a=2 و b=1 است.

از دو نقطه S و A پیداست که هذلولی قائم است.

بنابراین معادله هذلولی عبارت است از
                                                           y2/1 - (x -1)2/4 = 1

نکته : معادله هذلولی قائم عبارت است از

                                             y - y0)2/b2 - (x - x0)2/a2 = 1 )

در ضمن با ساده سازی کسرها می توان به این معادله هذلولی نیز رسید.

                                                           4y2 - x2+2x - 5 = 0

/ 0 نظر / 43 بازدید