تبدیل رادیکال مرکب

دو طرف معادله فوق را به توان دو می رسانیم

                             (a+rootb = (a+c)/2 + (a-c)/2 +- root(a2-c2

و یا

                                                     (a+rootb = a+- root(a2-c2 

از مقایسه دوطرف این رابطه نتیجه می شود

                                                    a2-c2 = b  -->  c2 = a2 - b

 

/ 0 نظر / 22 بازدید