تعیین دامنه تعریف ترکیب توابع

بنابراین می توان گفت دامنه تعریف تابع fog عبارت از x هایی است که اولا در دامنه تابع ( g(x صدق کرده و ثانیا( g(x های تولیدی در مرحله اول در دامنه تابع ( f(x صدق کنند.

برای مثال دو تابع g(x)=sinx و f(x)=root x  را در نظر بگیرید. واضح است که دامنه تعریف تابع g تمامی اعداد حقیقی یعنی R و دامنه تعریف تابع f  تمامی اعداد حقیقی مثبت یعنی +R است.

ورودیهای x به ماشین g وارد شده و خروجیهای sinx را تولید می کنند که در این مرحله تمامی اعداد حقیقی قابل قبولند.

در مرحله بعدی ورودیهای sinx به ماشین f وارد می شوند اما فقط آنهایی مورد پذیرش قرار می گیرند که مثبت باشند.

یعنی باید   sinx =<1  >=٠ باشد اما sinx وقتی مثبت است که 2nPi=< x =<(2n+1)Pi

بنابراین دامنه تعریف fog عبارت از x هایی است از اعداد حقیقی که در فواصل صفر و پی یا دوپی و سه پی یا ... باشند.

/ 0 نظر / 193 بازدید