تابع معکوس 2

ابتدا جهت جدا کردن عبارت شامل x تابع را به این صورت می نویسیم

                                                                y = (x+1)3+1

سپس عبارت شامل x را جدا می کنیم
                                                                c   (x+1)3= y -1
سپس از دو طرف رابطه جذر می گیریم
                                                            (x+1= root3(y -1
و یا تابع نهایی
                                                           x = root3(y -1) -1 

و در انتها شکل استاندارد تابع با تعویض حروف x و y به دست می آید.

                                                           y = root3(x -1) -1
توضیح : منظور از (root3(x -1 ریشه سوم x-1 است.

/ 0 نظر / 7 بازدید