پاسخ به سوال sama

امروز چند سوال کنکور از مبحث دنباله را روی سایت می گذارم . در مورد سوال شما این مسئله اهمیت کنکوری ندارد.

در واقع این مهمه که بدونید روی چه مطالبی باید تمرکز کنید. با این حال یک مثال می زنم .

در دنباله  an = (-1)n / n  اعضای دنباله عبارتند از 1 - و 1/2 و 1/3 - و 1/4 و 1/5 - و 1/6 و ... بنابراین تعداد اعضا بی شمار بوده و در ضمن حد دنباله نیز صفر است.

بنابراین طبق تعریف حد دنباله  an - 0|< epsilon | و یا اینکه 

                                                       epsilon < an < epsilon -

حال اگر اپسیلون را برابر یک بگیریم در بازه باز (1,1 -) تمام جملات دنباله به جز 1 - حضور دارند .

اگر اپسیلون را برابر 1/2 بگیریم در بازه باز ( 1/2,1/2 - ) جملات 1 - و 1/2 حضور ندارند. 

و اگر اپسیلون را برابر 1/100 بگیریم در بازه باز (1/100,1/100 - ) جملات 1 - و 1/2 و 1/3 - و ... و 1/100 حضور ندارند.

به هر حال اپسیلون هر چه کوچکتر هم که شود همواره تعداد بی شماری از اعضا دنباله در فاصله باز آن قرار دارند.

/ 0 نظر / 7 بازدید