دایره

دو پاره خط  OA و OB هر دو شعاع دایره اند. بنابراین

                        OA2 = (2-a)2+(1-2a)2 , OB2 = (a+1)2+(4-2a)2

بنابراین
                        OA2=OB2 --> (2-a)2+(1-2a)2=(a+1)2+(4-2a)2

و با ساده کردن این عبارت داریم  a=2

و در انتها شعاع دایره برابر است با


                                               r2= OA2= 0+9 =9 --> r = 3

/ 0 نظر / 16 بازدید