محور تقارن تابع قدر مطلق

با رسم نمودار تابع به سادگی دیده می شود که خط قائم x = -1/2 محور تقارن قسمت اول تابع و خط قائم x = - k/2 محور تقارن قسمت دوم تابع است.

بنابراین واسطه عددی این دو مقدار محور تقارن تابع اصلی می باشد.

بنابراین
                      c(-1/2 - k/2)/2 = 2  -->  - k - 1 = - 8  -->  k = 7

/ 0 نظر / 28 بازدید