حد و لگاریتم طبیعی

نکته : عدد e پایه لگاریتم طبیعی است و طبق تعریف برابر است

با  e = lim (1 + 1/n)n وقتی n به مثبت بی نهایت میل کند

ویا برابر است با e = lim (1+x)1/x وقتی x به صفر میل کند.    

عبارت loga(1+x) / x معادل (x).loga(1+x /١) و یا معادل loga(1+x)1/x است.

و عبارت  lim loga(1+x)1/x معادل  loga lim (1+x)1/x و بنابراین معادل logae است.

/ 0 نظر / 34 بازدید