معادله درجه دوم

می توان عدد 1 را به صورت 20 نوشت.

بنابراین شرط معادله به x2 - 2x - 3 > 0  تبدیل می شود.

اما این معادله درجه دو به صورت (x+1)(x-3) تجزیه شده و بنابراین دو جواب 1-  و  3  را دارد.

بنابراین به ازای x های بزرگتر یا مساوی 3 و یا کوچکتر یا مساوی 1-  معادله درجه دو مثبت می شود که جواب مفروض است.

/ 0 نظر / 7 بازدید