معادله سری هندسی

نکته : حد مجموع سری هندسی با قدر نسبت کمتر از یک برابر است با

                                                                     (S = a1/(1 - q

در این مسئله نیز طرف اول تساوی یک سری هندسی با جمله اول 1 و قدر نسبت x است.

بنابراین معادل است با                                           (S= 1/(1 - x

بنابراین
                                      c          1/(1 - x) = 1/x  -->  x = 1 - x

و یا
                                                           2x = 1  -->  x = 1/2

/ 0 نظر / 10 بازدید