ترکیبات در عدد زوج هشت رقمی

رقم اول سمت چپ عدد حتما" 3 و رقم اول سمت راست عدد حتما" 0 است.

شش جای خالی باقی می ماند که باید در سه محل آن عدد 3 را قرار داد.

بنابراین تعداد حالات برابر ترکیب 3 از 6 است.
                                                               n = 6!/(3!*3!) = 20

/ 0 نظر / 9 بازدید