دنباله مثلثاتی و همگرایی

می دانیم که همواره
                                                                   c|sinn + cosn| < 2

بنابراین
                                                             c|sinn + cosn|/3 < 2/3

از طرف اگر n به بی نهایت میل کند داریم

                                                                      lim (2/3)n = 0

بنابراین
                                                     lim ((sinn + cosn)/3)n = 0

در نتیجه این دنباله به صفر همگراست.

/ 0 نظر / 43 بازدید