قضیه مقدار میانگین در مشتق

نکته : طبق قضیه مقدار میانگین شیب خط مماس در C برابر شیب خط AB است.

در مرحله اول شیب خط AB را می یابیم.


                           y1= f(4)= 0  ,  y2= f(8)= root48 = 4.root3

بنابراین شیب AB برابر است با


               m= (y2 - y1)/(x2 - x1)= (4.root3 - 0)/(8 - 4)= root3

در مرحله بعد مشتق تابع را مساوی m قرار داده و طول نقطه C را می یابیم.


                    (f'(x)= x/root(x2 -16)= root3  -->  x2=3(x2 -16

و یا
                                                   x2= 24  -->  x=+- 2root6

اما جواب منفی قابل قبول نیست (چرا؟)

/ 0 نظر / 21 بازدید