تبدیل وارون لاپلاس و قضیه اول انتقال

مخرج کسر را می توان به شکل c(s - 1)2 + 4 نوشت.

بنابراین
                                                     (F(s) = (1/2).2/((s -1)2 + 4
و از آنجاییکه داریم

                                                              (l{sin2x} = 2/(s2+ 4

بنابراین
                                                               f(x) = (1/2).ex.sin2x

/ 0 نظر / 62 بازدید