اصل لانه کبوتر

در بدترین حالت هر 54 نفر در یک ماه به دنیا آمده اند.

اما در بهترین حالت 12 نفر اول در 12 ماه گوناگون متولد شده اند.

به همین ترتیب 12 نفر دوم و سوم و چهارم در 12 ماه پخش می شوند.

شش نفر باقیمانده به ناچار در شش ماه مختلف جای می گیرند.

بنابراین دست کم شش دسته پنج نفری دارای ماه تولد یکسان هستند.

/ 0 نظر / 10 بازدید