انتگرال لگاریتم طبیعی

نکته : در انتگرال جزء به جزء داریم

                                                           c$ u.dv = u.v - $ v.du

بنابراین اگر فرض کنیم                                   u = Lnx و dv = dx

داریم                                                         du = dx/x و v = x

بنابراین
                                      c$ Lnx.dx = x.Lnx - $ dx = x.Lnx - x

و مقدار انتگرال معین در فاصله داده شده برابر است با

                                 c(e.Lne - e) - (1.Ln1 -1) = e - e +1 = 1

/ 0 نظر / 157 بازدید